Các kỹ năng phát triển bản thân không thể thiếu trong thế giới phẳng